30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ✔️

30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ✔️

 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตรา พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2522

‘’เป็นกฎหมายเพื่อป้องกันผู้บริโภคไทย จากการฉ้อฉลของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและโฆษณา’’

 

Related posts